Vedtægter

Vedtægterne for Tölta - sidst revideret i februar 2019

Vedtægter

for

Tölta - Bornholms Islandshesteforening

revideret ved generalforsamlingen februar 2019Vedtægternes hovedpunkter:


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

§ 2. Foreningens formål

§ 3. Medlemskab af organisationer

§ 4. Optagelse af medlemmer

§ 5. Kontingent

§ 6. Udmeldelse/udelukkelse af medlemmer

§ 7. Ordinær generalforsamling

§ 8. Dagsorden

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

§ 11. Valg af bestyrelse

§ 11a. Udvalg - retningslinjer.

§ 12. Bestyrelsens konstituering

§ 13. Regnskab

§ 14. Revision

§ 15. Vedtægtsændringer

§ 16. Foreningens opløsning


§ 1 - Foreningens navn og hjemsted.

Tölta - Bornholms Islandshesteforening - blev grundlagt i 1981 og er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.


§ 2 - Foreningens formål.

Foreningens formål er at virke almennyttigt ved udbredelsen af kendskabet til og interessen for den islandske hest. At styrke sammenholdet mellem islandshestefolket gennem undervisning, turridning og andet samvær samt arbejde for at bibeholde og udbrede islandshesteracen gennem regelrettet avlsarbejde.


§ 3 - Medlemskab af organisationer.

Tölta - Bornholms Islandshesteforening - er tilsluttet Dansk Islandshesteforening, og er forpligtet til at rette sig efter Dansk Islandshesteforenings love, reglementer og bestemmelser.

Dansk Islandshesteforening er tilsluttet Dansk Rideforbund og FEIF - den internationale Islandshesteorganisation.


§ 4 - Optagelse af medlemmer.

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver med interesse for den Islandske hest.

Der er tale om enkeltmedlemskab for henholdsvis børn og unge under 18 år samt voksne, stemme-berettigede medlemmer.


Optagelse af umyndige personer som medlem af klubben, kræver samtykke fra forældre/værge.


§ 5 - Kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent forfalder til betaling 1 februar og dækker kalenderåret. Ved indmeldelse i foreningen betales for et helt år.


§ 6 - Udmeldelse/udelukkelse af medlemmer.

Til gyldig udmeldelse kræves skriftlig henvendelse til kassereren til udgangen af et kalenderår.

Bestyrelsen kan slette et medlem ved mere end 1 måneds kontingentrestance. Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, ekskludere et medlem, såfremt det pågældende medlem har handlet i åbenbar modstrid med vedtægternes formålsparagraf eller når særlige forhold giver anledning dertil. Eksklusionen kræver 2/3 stemmeflertal af generalforsamlingens stemmeberettigede.


§ 7 - Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.


Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og på foreningens hjemmeside, www.tolta.dk.


Forslag der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Forslag skal fremgå af dagsordenen, der udsendes umiddelbart før generalforsamlingen til alle medlemmer.


Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen i minimum 3 måneder op til generalforsamlingen.


Stemmeret har medlemmer kun ved personligt fremmøde.


§ 8 - Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal altid omfatte følgende punkter:

  1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

  2.     Formandens beretning for det forløbne år til godkendelse.

  3.     Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

  4.     Fastsættelse af kontingent.

  5.     Behandling af eventuelt indkomne forslag.

  6.     Valg af bestyrelse jf. § 11

  7.     Valg af suppleanter jf. § 11.

  8.     Valg af 2 revisorer jf. § 14.

  9.     Valg til udvalg jf. § 11a.

10.     Eventuelt.


§ 9 - Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf. §§ 15 og 16.

Dirigenten beslutter afstemningsmåden. Et medlems begæring om skriftlig afstemning imødekommes.

Der optages referat af generalforsamlingens beslutninger i det omfang dirigenten bestemmer.


§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 30 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Om indkaldelsen og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.


§ 11 - Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Beslutninger og foretagne handlinger i øvrigt forpligter foreningen i henhold til lovene og generalforsamlingsbeslutninger.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.


Formand og kasserer vælges direkte på den ordinære generalforsamling.

Der vælges for 2 år ad gangen således:

Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Valg af kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.


§ 11a - Udvalg - retningslinjer.

Bestyrelsen eller ethvert stemmeberettiget medlem af Tölta, kan tage initiativ til nedsættelse af ad hoc udvalg til løsning af aktuelle opgaver.

Bestyrelsen godkender oprettelsen af de enkelte udvalg og udpeger udvalgsformænd. De valgte formænd refererer direkte til bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning i alle forhold.

Ad hoc udvalgenes aktiviteter og budget forelægges bestyrelsen til godkendelse.


§ 12 - Bestyrelsens konstituering.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er til stede.

I tilfælde af formandens fratræden, indtræder næstformanden i dennes sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kan foretages af kassereren alene. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren.


§ 13 - Regnskab.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen udarbejde driftsregnskab og status for det forløbne år.

Driftsregnskab og status pr. 31. december forelægges revisorerne.

Driftsregnskab og status påtegnes af kasserer og revisorer og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§ 14 - Revision.

Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 revisorer, jf. § 8.

Revisorerne skal inden generalforsamlingen gennemgå det samlede driftsregnskab og påse, at kassebeholdningen er til stede.

Driftsregnskab og status påtegnes herefter.

Revisorerne har adgang til, sammen eller hver for sig, til enhver tid, at efterse driftsregnskab og kassebeholdning.


§ 15 - Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 16 - Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt jf. § 10.


For generalforsamlingens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved ovennævnte stemmeflertal, uanset antal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


Ved endelig opløsning anvendes foreningens formue, fast ejendom og løsøre, til islandshestens fremme, det vil sige, testamenteres til Dansk Islandshesteforening.